GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUK AV KJAPP PARKERING

Bruker samtykker til og aksepterer disse generelle vilkår og betingelser ved å registrere seg som bruker av Kjapp parkering.

Tjenesten

Med Kjapp tilbys bruker å betale for parkering i Oslo via en betalingsapplikasjon som gjør betaling både sikker og kjapp. Kjapp har konsesjon fra parkeringsoperatøren for fremleie av parkering på offentlige parkeringsplasser der dette er tilkjennegjort enten i selve applikasjonen eller ved betalingsautomaten i det aktuelle området.

For en ytterligere detaljert beskrivelse av tjenestene vises det til den informasjon som til enhver tid finnes på Kjapp sin nettside (Kjapp.no).

For at Bruker skal få tilgang til Kjapp betaling må Bruker registrerer seg som bruker av Kjapp. Dette gjøres ved nedlasting av applikasjonen fra App Store/Google Play og deretter følge de instruksjoner som deretter blir gitt.

Når en registrering er gjennomført vil Bruker kunne lage sitt eget unike passord som skal brukes sammen med Brukers e-postadresse for innlogging.

Det er også mulig å logge seg inn via Brukers Facebook profil.

Brukers Ansvar

Det er Bruker eget ansvar at opplysninger som er gitt er korrekte (telefonnummer, registreringsnummer etc) og at all informasjon vedrørende Bruker behandles konfidensielt.

Det er videre Brukers plikt å informere Kjapp Servicesenter dersom det er grunn til å tro at uvedkommende har fått tilgang til opplysninger som kan/har blitt brukt til å foreta handlinger med Kjapp under dennes avtale.

Bruker skal sørge for at telefon, mobiltelefon eller annet teknisk utstyr som brukes av Bruker fungerer tilfredsstillende og til enhver tid er kompatibelt med Kjapp-systemet, Tjenestene og Appen, dersom aktuelt. Bruker er også ansvarlig for å sørge for at Appen er oppdatert, dersom aktuelt. De ytelseskrav som til enhver tid gjelder i forhold til Kjapp-systemet, Tjenestene og Appen er tilgjengelig på vår nettside.

Brukervilkår

Parkeringstjenesten kan kun brukes på parkeringsplasser og i parkeringsområder/soner som til enhver tid fremgår av kartet i applikasjonen, har p-automater med Kjapp-merke, eller på annen måte har skilt eller andre kjennetegn som tilsier at Kjapp samarbeider med P-operatør i forbindelse med den aktuelle Parkeringsplassen. Det er den aktuelle P-operatør som fastsetter regler og parkeringsvilkår i forbindelse med en Parkeringsplass.

Som bruker av Kjapp parkeringstjeneste må Bruker være sikker på at parkeringsperioden er startet på riktig måte. Dette gjøres ved å kontrollere at riktig sone og registreringsnummer er gitt i bekreftelsen fra Kjapp applikasjonen, og at all annen informasjon er korrekt.

Dersom Bruker bruker Appens lokaliseringsfunksjon, skal Bruker sørge for at den foreslåtte takstgruppe stemmer overens med takstgruppe for den aktuelle Parkeringsplassen, som er angitt på, eller i tilknytning til Parkeringsplassens p-automat. Bruker skal sørge for å spesifisere riktig takstgruppe. Kjapp påtar seg intet ansvar dersom feil takstgruppe er angitt.

Bruker skal alltid overholde gjeldende lover og regler, og de regler og parkeringsvilkår som til enhver tid er fastsatt av den aktuelle P-operatøren, eller som ellers gjelder i forbindelse med Parkeringsplassen der Bruker parkerer kjøretøyet.

Bruker skal selv sørge for at en startet Parkeringsperiode avsluttes. Dersom Bruker ikke oppga foreløpig sluttid eller total parkeringstid når Parkeringsperioden ble startet, er Bruker ansvarlig for å avslutte Parkeringsperioden manuelt.

Dersom Parkeringstjenesten ikke er tilgjengelig eller er ute av funksjon når Bruker skal parkere eller når som helst i løpet av Brukers parkering (f.eks. på grunn av årsaker som kan henføres til telefon, mobiltelefon eller annet teknisk utstyr som benyttes av Bruker, eller svikt, avbrudd eller forsinkelse i telefoni, Internett eller andre kommunikasjonsnettverk), er det Bruker plikt å sørge for riktig betaling til P-operatør på annen måte instruert av P-operatør (f.eks. ved betaling på aktuell p-automat), da kjapp i dette tilfellet ikke vil kunne tilby Bruker noen Parkeringstjeneste.

En eventuell parkeringsovertredelse er en sak mellom Bruker og den aktuelle P-operatør eller politimyndighet. Kjapp forholder seg nøytral i slike tvister, men Kjapp kan etter eget skjønn og omfang gi informasjon til de stridende partene.

Tilgjengeligheten til Kjapp-systemet, immaterielle rettigheter mv.

Kjapp-systemet er operativt 24 timer i døgnet, men med unntak av nødvendig oppgraderinger, modifikasjoner og vedlikehold når dette er nødvendig. Bruker erkjenner at programvaren aldri kan testes i alle mulige situasjoner og at det kan forekomme avvik fra avtalt funksjonalitet og uventede feil og forstyrrelser. Kjapp forbeholder seg retten til å oppdatere Kjapp-systemet med nye funksjoner eller på annen måte endre det for å, for eksempel, tilpasse det til ny teknologi, nye sikkerhetskrav eller nye administrative prosedyrer. Kjapp påtar seg intet ansvar for skader eller tap som oppstår i forbindelse med at Kjapp-systemet ikke er tilgjengelig, er ute av funksjon, eller inneholder feil.

Bruker skal sørge for at all informasjon og materiale som er overført til i Kjapp-systemet ikke inneholder skadelige elementer eller kildekode eller skadelig programvare (for eksempel virus, ormer og trojanske hester). Bruker skal sørge for at opplysninger som Bruker laster opp til Min Side eller gjør tilgjengelig via Appen, ikke krenker tredjeparts immaterielle rettigheter eller på noen måte er i strid med lov, forskrift eller andres rettigheter.

Kjapp benytter vanlige sikkerhetstiltak for å beskytte data. Kjapp er ikke ansvarlig for tap av data eller utlevering med mindre Kjapp har handlet uaktsomt.

Kjapps erstatningsansvar

Kjapps samlede erstatningsansvar skal ikke i noe tilfelle overstige et beløp tilsvarende grunnbeløpet i samsvar med Forskrift om grunnbeløp, reguleringsfaktorer m.m. av 27. mai 2016 nr. 530 (grunnbeløpsforskriften), unntatt dersom Kjapp har handlet forsettlig eller grovt uaktsomt.

Kjapp er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller tap hos Bruker som forårsakes av:

a) Brukers feil eller uaktsomhet, herunder at Bruker ikke har startet eller avsluttet en Tjeneste korrekt (uavhengig av om Bruker har valgt å motta en påminnelse eller et push-varsel fra Kjapp), at Bruker ikke har mottatt assimilert informasjon, eller at Bruker har oppgitt feil takstgruppe i forbindelse med den aktuelle Parkeringsplassen ved start av en Parkeringsfremleieperiode (uavhengig av om Bruker har oppgitt slik takstgruppe manuelt eller etter forslag fra lokaliseringsfunksjonen i Appen);

b) at Bruker ikke har utført sine plikter i henhold til denne Avtalen eller på annen måte ikke har overholdt Kjapps instruksjoner;

c) at Bruker har parkert sitt kjøretøy i strid med gjeldende lover, forskrifter og/eller regler og parkeringsvilkårene fastsatt av aktuell P-operatør eller som for øvrig gjelder i forhold til Parkeringsplassen der Bruker parkerer kjøretøyet,

d) feil eller utilstrekkelig funksjonalitet knyttet til Brukers telefon, mobiltelefon eller annet teknisk utstyr (for eksempel at utstyret slås av eller at batteriet er utladet);

e) feil, avbrudd eller forsinkelse i telefoni, Internett eller annet kommunikasjonsnettverk, eller en eventuell teleoperatørs handlinger eller unnlatelser som påvirker Tjenestenes funksjonalitet eller tilgjengelighet;

f) at Tjenesten har blitt kansellert av Kjapp på grunn av årsaker som viser seg å være feil, men som Kjapp hadde grunn til å tro var riktige på tidspunktet for kanselleringen og som var bakgrunnen for kanselleringen;

g) avbrudd i eller utilstrekkelig tilgang til én eller flere Tjenester som Kjapp ikke med rimelighet kunne ha forutsett;

j) uautorisert bruk av Innloggingsinformasjon og/eller Tjenestene, eller

k) Force Majeure.

Kjapp er ikke under noen omstendigheter ansvarlig for indirekte skader eller følgeskader som f.eks. tap av fortjeneste. Kjapp er ikke ansvarlig for eventuelle skader i forhold til Brukers relasjon med en tredjepart.

Bruker skal holde Kjapp skadesløs fra skader eller tap som Kjapp påføres som følge av Brukers feil eller forsømmelse, at Bruker ikke har utført sine plikter i henhold til Avtalen eller på annen måte ikke har overholdt Kjapps instruksjoner.

Bruker skal holde Kjapp skadesløs fra eventuelle tredjepartskrav mot Kjapp som er en direkte eller indirekte følge av Brukers bruk av Tjenesten.

Bruker skal holde Kjapp skadesløs fra alle krav, annet enn leiegebyrer, fra P-operatøren eller fra tredjeparter som oppstår i forbindelse med Kjapps levering av Parkeringstjenester.

Klager

Ved mangelfull Tjeneste eller uriktig gebyr skal Bruker umiddelbart sende skriftlig klage til Kjapps kundeservice, og senest innen 60 dager fra da den aktuelle Tjenesten påbegynte, alternativt fra da Bruker ble kjent med, eller burde ha fått kjennskap til, det aktuelle uriktige gebyret. Klagen skal klart angi type mangel eller feil. Bruker skal gi rimelig hjelp til Kjapp i forbindelse med en eventuell undersøkelse i forbindelse med klagen.

Klager på uriktige Parkeringsgebyrer håndteres og avgjøres i dialog med relevant P-operatør eller Partner. Hvis og når en slik klage er godkjent skal Kjapp umiddelbart kompensere Bruker det aktuelle beløp. Dersom klagen blir avvist skal Kjapp varsle Bruker om utfallet av behandlingen av klagen og begrunne vedtaket.

Avtaleperiode

Avtalen gjelder fra når Kjapp har bekreftet registreringen inntil den sies opp i samsvar med vilkårene og alle forpliktelser fra begge sider er oppfylt.

I henhold til lov av 20. juni 2014 nr. 27 om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (angrerettloven), kan Bruker trekke seg fra avtalen ved å varsle Kjapps kundeservice innen 14 dager fra godkjent registrering.

Force majeure

Kjapp er ikke ansvarlig for feil eller forsinkelse i gjennomføringen av vilkårene i denne Avtalen som følge av enhver årsak eller omstendighet utenfor Kjapps rimelige kontroll, herunder, men ikke begrenset til, brann, flom eller andre naturkatastrofer, krigshandlinger, terrorhandlinger, arbeidskonflikter, feil, avbrudd eller forsinkelse i telefoni, Internett eller annet kommunikasjonsnettverk, restriksjoner i alminnelig ferdsel, ulykke, eksplosjon, forstyrrelser, lovgivning eller tiltak fra offentlig myndighet.

Taushetsplikt

Ingen av Partene skal gi fortrolige opplysninger om den annen Part uten den andre Parts samtykke. Bruker erkjenner og samtykker imidlertid til at Kjapp kan dele informasjon om Tjenestene og bruk av disse til P-operatører og Partnere for å utføre sine oppgaver i forhold til dem. Videre erkjenner og samtykker Bruker til at Kjapp rapporterer misbruk av Tjenestene, ulovlige aktiviteter, uredelig eller upassende oppførsel og/eller mistanker om dette til politiet eller annen kompetent myndighet.

Behandling av personopplysninger mv.

Brukers Personopplysninger kan ikke gjenbrukes til formål som er uforenelig med det opprinnelige formålet og skal behandles i samsvar med personopplysningsloven (lov av 14. april 2000) og andre gjeldende lovverk for beskyttelse av den personlige integritet (herunder eventuell annen lovgivning implementert på grunn av direktiv 95/46/EF av Europaparlamentet og Rådet av 24. oktober 1995 om beskyttelse av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger).

Kjapp skal, med hensyn til slike personopplysninger som Kjapp behandler, holde fast ved sine forpliktelser i henhold til personopplysningslovgivning, uavhengig av om Kjapp fungerer som behandlingsansvarlig av personopplysninger eller dersom Kjapp på annen måte opptrer som behandler av personopplysninger, f.eks. databehandler.

Enhver tvist, uenighet eller krav som følge av eller i forbindelse med Avtalen, eller brudd, opphør eller ugyldighet av denne, skal primært løses ved frivillig avtale mellom partene. Dersom partene ikke er i stand til å komme til enighet, kan tvisten på Brukers forespørsel, behandles av Forbrukerklageutvalget. En tvist kan også avgjøres ved norske domstoler, med tingretten som første instans.

Kjapps kundeservice svarer på spørsmål relatert til alle tjenestene som tilbys av Kjapp.

KONTAKT

Kontakt oss